Tuesday 29 December 2020

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

0 comments

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ


ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿਉ.

 

1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

2. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

4. ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ?