Monday 21 December 2020

ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ: ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

0 comments

ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ: ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
 

ਸਵਾਲ 1.

ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ.

(a) ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੱਕ _____ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

() ਨੀਲੀ-ਹਰੀ ਐਲਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਊਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ______ ਹਵਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ.

(c) ਸ਼ਰਾਬ _____ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

(d) ਹੈਜ਼ਾ ______ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਵਾਬ:

(a) ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

(ਬੀ) ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

(ਸੀ) ਖਮੀਰ

(ਡੀ) ਬੈਕਟੀਰੀਆਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਸਹੀ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ.

(a) ਖਮੀਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(i) ਖੰਡ

(ii) ਸ਼ਰਾਬ

(iii) ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ

(iv) ਆਕਸੀਜਨ

ਜਵਾਬ:

(ii) ਸ਼ਰਾਬ

(b) ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ:

(i) ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ

(ii) ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮੀਸਿਨ

(iii) ਸ਼ਰਾਬ

(iv) ਖਮੀਰ

ਜਵਾਬ:

(ii) ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮੀਸਿਨ

(c) ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆਨ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ:

(i) ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਿਲਸ ਮੱਛਰ

(ii) ਕਾਕਰੋਚ

(iii) ਹਾਊਸਫਲਾਈ

(iv) ਤਿਤਲੀ

ਜਵਾਬ:

(i) ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਿਲਸ ਮੱਛਰ

 

(d) ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਹਕ ਹੈ

(i) ਕੀੜੀ

(ii) ਹਾਊਸਫਲਾਈ

(iii) ਡਰੈਗਨਫਲਾਈ

(iv) ਮੱਕੜੀ

ਜਵਾਬ:

(ii) ਹਾਊਸਫਲਾਈ

e) ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਇਡਲੀ ਆਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਭਰਦਾ ਹੈ:

(i) ਗਰਮੀ

(ii) ਪੀਹਣਾ

(iii) ਖਮੀਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

(iv) ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ

ਜਵਾਬ:

(iii) ਖਮੀਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

(f) ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(i) ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿਕੇਸ਼ਨ

(ii) ਮੋਲਡਿੰਗ

(iii) ਫ੍ਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ

(iv) ਦੀ ਲਾਗ

ਜਵਾਬ:

(iii) ਫ੍ਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਬੀ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕਰੋ.

ਬੀ

(i) ਬੈਕਟੀਰੀਆ

(a) ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ

(ii) ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ

(b) ਦਹੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ

(iii) ਲੈਕੋਬਾਸੀਲਸ

(c) ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ

(iv) ਖਮੀਰ

(d) ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ

(v) ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆਨ

(e) ਕਾਰਨ ਹੈਜ਼ਾ

(vi) ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ

(f) ਏਡਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

 

(g) ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

 

 

 

A

B

(i) Bacteria

(a) Fixing nitrogen

(ii) Rhizobium

(b) Setting of curd

(iii) Lactobacillus

(c) Baking of bread

(iv) Yeast

(d) Causing malaria

(v) A protozoan

(e) Causing cholera

(vi) A virus

(f) Causing AIDS

(g) Producing antibodies

 

ਜਵਾਬ:

(i) ()

(ii) ()

(iii) ()

(iv) (ਸੀ)

(v) (ਡੀ)

(vi) (f)

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਕੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਉਗ ਰਹੀ ਉੱਲੀਮਾਰ, ਇੱਕ ਵਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੂਸਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

 

ਜਵਾਬ:

ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੂਹ ਹਨ:

(a) ਬੈਕਟਰੀਆ

(b) ਉੱਲੀ

(c) ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ

(d) ਕੁਝ ਐਲਗੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.6.

ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਵਾਬ:

ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ, ਕਲੋਸਟਰੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ 10 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੋ.

ਜਵਾਬ:

ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,

ਲੈਕਟੋਬੈਕਿਲਸ ਵਰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ.

ਬੈਕਟਰੀਆ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਐਸੀਟੋਬੈਕਟਰ ਏਸੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਮਰੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾ. ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਐਲਗੀ, ਖਮੀਰ, ਫੰਜਾਈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ.

ਮਾਈਕਰੋ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.

ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ.

ਜਵਾਬ:

ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਰਦੀਆਂ, ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ), ਖਾਂਸੀ, ਪੋਲੀਓ, ਚਿਕਨ ਪੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਟਾਈਫਾਈਡ, ਟੀ. ਟੀ. ਬੀ. ਬੈਕਟਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੈਕਟਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪੇਚਸ਼ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਰਿੰਗਵਰਮ ਫੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਰੋਗਾਣੂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿਟਰਸ ਕੈਨਕਰ, ਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਿੰਬੂ ਫਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਭਾਂਡੀ ਪੀਲੀ ਨਾੜੀ ਮੋਜ਼ੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ladyਰਤ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਕਣਕ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.

ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕੀ ਹਨ? ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਸ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ